<% '-- Veri Tabanı bağlantımızı yapalım. Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Path = "DRIVER={MICROSOFT ACCESS DRIVER (*.mdb)};" Path = Path & " DBQ= " & Server.MapPath("data/anket.mdb") Conn.Open Path%> <%'-- SQL bağlantımızıda yapalım.%> <%sql="SELECT * FROM deger;" Set rs=Conn.Execute(sql)%> <%t1=rs("bir") t2=rs("iki")%> <%toplam=t1+t2%>

Anket Sonuçları

 

<%response.write ("Toplam ")%><%=toplam%><%response.write (" kişi oy kullandı.")%>

   Evet Oyu verenler: <%=t1%> kişi
   Hayır Oyu verenler: <%=t2%> kişi

EVET OYU verenler %<%=((t1*100)\toplam)%>

HAYIR OYU verenler %<%=((t2*100)\toplam)%>

<% '-- Bağlantılarımızı kapatalım. rs.Close Conn.Close Set rs=Nothing Set Conn=Nothing %>
 
Ana Sayfaya dönmek için tıklayınız