<% sifre=Request.Form("password") sifre1=Request.Form("password2") user=Request.Form("user") if sifre=sifre1 Then VeriYolu=Server.Mappath("data/burmes.mdb") Set Conn=Server.CreateObject("AdoDb.Connection") Conn.open "DBQ="& VeriYolu &";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}" Set ListeSet=Conn.Execute("Select * from siteuye Where user ='"&user&"'") if listeset.EOF then set KayitSet=Server.CreateObject("AdoDb.RecordSet") KayitSet.open "siteuye",Conn,1,3 if Request.Form("new")="Kaydet" then KayitSet.AddNew if Request.Form("adisoyadi")<>"" then KayitSet("adisoyadi")=Request.Form("adisoyadi") end if if Request.Form("user")<>"" then KayitSet("user")=Request.Form("user") end if if Request.Form("password")<>"" then KayitSet("password")=Request.Form("password") end if if Request.Form("soru")<>"" then KayitSet("soru")=Request.Form("soru") end if if Request.Form("hatirla")<>"" then KayitSet("hatirla")=Request.Form("hatirla") end if KayitSet.Update Response.Cookies("burmes")("kullanici")= Request.Form("adisoyadi") Response.Cookies("burmes").expires = #1/1/2038# Response.Redirect "index.asp" end if KayitSet.close set KayitSet=nothing ListeSet.close set ListeSet=nothing Conn.close set Conn=nothing else %> <% end if %> <% else%> <% end if %>

SİTE KAYIT İŞLEMİ

 
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı İsmi :
Şifreniz :
Şifrenizi Tekrar Giriniz :
Şifre Hatırlatma Sorusu :
Şifre Hatırlama Cevabı :
 
Bu üyelik sadece burmes.org sitesine üye olmanızı sağlar.
Mesleki Teknik Eğitim Mezunları derneğine üye olmak için
gerekli bilgileri ve üyelik formunu indirmek için tıklayınız...